Aktuality

Górakša – červen 2023

Za měsíc červen jsme pro projekt “Górakša – ochrana krav” přijali finanční příspěvky v celkové výši: 20 786 Kč. Z toho je 7 550 Kč příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Na konci června se nám narodila nová telátka: Khadžalakí (kravičce Uttaře) a dva býčci (dvojčata) – Nakula a Sahadéva (kravičce Vaikunthě).

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu:

——
“Ochrana býků a krav a ostatních zvířat je možná jedině tehdy, když státu vládne panovník jako Mahārāja Parīkṣit. Mahārāja Parīkṣit oslovil krávu jako matku, protože je to kulturní dvojzrozený kṣatriyský král. Surabhi je jméno krav, které žijí na duchovních planetách a o které se Osobně stará Nejvyšší Pán Śrī Kṛṣṇa. Stejně jako lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, tedy podle podoby Nejvyššího Pána, tak krávy jsou stvořeny podle krav surabhi z duchovního království. V hmotném světě poskytuje lidská společnost veškerou ochranu lidským bytostem, ale neexistuje zákon na ochranu potomků Surabhi, kteří dokonale chrání lidi tím, že jim dávají zázračnou potravu — mléko. Mahārāja Parīkṣit a Pāṇḍuovci si však byli plně vědomi, jakou významnou úlohu hraje kráva a býk a byli připraveni potrestat člověka, který se je pokouší zabíjet, i trestem nejvyšším — trestem smrti. Někdy probíhají kampaně za ochranu krav, ale jelikož chybí zbožní panovníci a vhodné zákony, krávy a býci žádnou ochranu nedostávají. Lidská společnost by měla uznat důležitost krávy a býka a dát těmto významným zvířatům veškerou ochranu, jak to ukázal Mahārāja Parīkṣit. Budeme-li chránit krávy a bráhmanskou kulturu, Pán, který je velice laskavý ke kravám a brāhmaṇům (go-brāhmaṇa-hitāya), s námi bude potěšen a dá nám skutečný mír.” – Šríla Prabhupáda, Šrímad Bhágavatam 1.17.9 význam.


GORAKSHA – June 2023

For the month of June we received financial contributions for the project „Goraksa – cow protection“ in the total amount of 20 786 CZK. Of this, CZK 7,550 is a contribution for oxen from Padayatra (travelling festival).

At the end of June we had new calves: Khajalaki (to Uttar) and two bulls (twins) – Nakula and Sahadeva (to Vaikuntha).

Our sincere thanks to all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your kindness and support.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). For easy bank transfer you can use QR code.

——

Protection of bulls and cows and all other animals can be possible only when there is a state ruled by an executive head like Mahārāja Parīkṣit. Mahārāja Parīkṣit addresses the cow as mother, for he is a cultured, twice-born, kṣatriya king. Surabhi is the name of the cows which exist in the spiritual planets and are especially reared by Lord Śrī Kṛṣṇa Himself. As men are made after the form and features of the Supreme Lord, so also the cows are made after the form and features of the surabhi cows in the spiritual kingdom. In the material world the human society gives all protection to the human being, but there is no law to protect the descendants of Surabhi, who can give all protection to men by supplying the miracle food, milk. But Mahārāja Parīkṣit and the Pāṇḍavas were fully conscious of the importance of the cow and bull, and they were prepared to punish the cow killer with all chastisement, including death. There has sometimes been agitation for the protection of the cow, but for want of pious executive heads and suitable laws, the cow and the bull are not given protection. The human society should recognize the importance of the cow and the bull and thus give all protection to these important animals, following in the footsteps of Mahārāja Parīkṣit. For protecting the cows and brahminical culture, the Lord, who is very kind to the cow and the brāhmaṇas (go-brāhmaṇa-hitāya), will be pleased with us and will bestow upon us real peace.” – Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam 1.17.9 purport.

Zvýšení příspěvku za nedělní hostinu

Byli jsme nuceni zvýšit minimální výši finančního příspěvku za nedělní hostinu na 250 Kč / osobu.

Pro snadnou platbu můžete využít QR kódu nebo můžete příspěvek vložit do dřevěné pokladny (truhly), která bývá umístěna u vstupu na farmu.

Děkujeme za pochopení a za vaši finanční podporu nedělních programů na Krišnově dvoře. Haré Krišna 🙏


We were forced to increase the minimum financial contribution for the Sunday feast to 250 CZK per person.

For easy payment you can use the QR code or you can put the contribution in the wooden box (chest), which is usually located at the entrance to the farm.

Thank you for your understanding and for your financial support of the Sunday programs at Krishna’s court. Hare Krishna 🙏

Oznámení (Proběhlo)

Z důvodu konání festivalu Rathajátrá v Praze se na Krišnově dvoře nebude konat nedělní program pro hosty v neděli 2.7.2023. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na Rathajátře! 🙂

Due to the Rathayatra festival in Prague, the program for guest on Sunday, July 2, 2023 will not be held at Krishna’s court. Thank you for your understanding and we look forward to seeing you at Rathayatra! 🙂

Górakša – květen 2023

Za měsíc květen jsme pro projekt “Górakša – ochrana krav” přijali finanční příspěvky v celkové výši: 27 851 Kč. Z toho je 11 066 Kč příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Na farmu Bála-kšétra ve Vlastišově jsme pořídili další tři nové krávy.

Pokračujeme v renovaci stájí (góšaly) – nátěry železo-ocelových konstrukcí, bílení interiéru stájí, zednické práce…
Úspěšně jsme dokončili jarní senoseč a máme pod střechou cca 220 balíků sena.

O víkendech průběžně svážíme dřevo z lesa za využití volské síly. V průběhu května byli opět naši volci vyžádáni pro filmování v Barrandovských ateliérech a v obci Tetín v okrese Beroun.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu:

——
“Mléko se přirovnává k nektaru, který může člověk pít, aby byl nesmrtelný. Samotné pití mléka samozřejmě nikomu nesmrtelnost nezaručí, ale může prodloužit jeho život. V moderní civilizaci lidé nepovažují mléko za důležité, a proto nežijí příliš dlouho. I když se v současném věku mohou dožít až sta let, jejich život se zkracuje tím, že nepijí dostatek mléka. To je známka Kali-jugy. V Kali-juze lidé místo pití mléka raději zabíjejí zvířata a jedí jejich maso. Nejvyšší Pán svými pokyny v Bhagavad-gītě (go-rakṣya) nabádá k ochraně krav. Krávu je třeba chránit, brát si od ní mléko a různými způsoby ho zpracovávat. Člověk by měl požívat mléko v hojnosti, a tak si prodlužovat život, rozvíjet mozek, vykonávat oddanou službu a nakonec získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako je nezbytné obděláváním země získávat obilniny a vodu, je rovněž nezbytné ochraňovat krávy a z jejich vemen získávat nektarové mléko.” – Šríla Prabhupáda, Šrímad Bhágavatam 8.6.12 význam.


For the month of May, we received financial contributions for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of CZK 27,851. Of this, 11,066 CZK is a contribution for oxen from Padayatra (Foot Pilgrimage).

We purchased 3 new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastišov.

We are continuing the renovation of the stables (goshalas) – painting the iron and steel structures, whitewashing the interior of the stables, masonry work…

We have successfully completed the spring haying and have about 220 bales of hay under the roof.

On weekends we continuously harvest wood from the forest using ox power. During May, our oxen were again requested for filming in Barrandov studios and in the village of Tetín in the Beroun district.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your kindness and support.
Transparent account number: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). For easy bank transfer you can use QR code:

„Milk is compared to nectar, which one can drink to become immortal. Of course, simply drinking milk will not make one immortal, but it can increase the duration of one’s life. In modern civilization, men do not think milk to be important, and therefore they do not live very long. Although in this age men can live up to one hundred years, their duration of life is reduced because they do not drink large quantities of milk. This is a sign of Kali-yuga. In Kali-yuga, instead of drinking milk, people prefer to slaughter an animal and eat its flesh. The Supreme Personality of Godhead, in His instructions of Bhagavad-gītā, advises go-rakṣya, which means cow protection. The cow should be protected, milk should be drawn from the cows, and this milk should be prepared in various ways. One should take ample milk, and thus one can prolong one’s life, develop his brain, execute devotional service, and ultimately attain the favor of the Supreme Personality of Godhead. As it is essential to get food grains and water by digging the earth, it is also essential to give protection to the cows and take nectarean milk from their milk bags.“ – Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam 8.6.12 purport

Górakša – duben 2023

Za měsíc duben jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 37 927 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Zaseli jsme pšenici, žito, královskou pšenici (king wheat), oves, pohanku, lupinu a jetelo-travní směsi.

Na farmě Bála-kšétra ve Vlastišově pokračujeme v renovaci stájí (góšaly) – nátěry železo-ocelových konstrukcí , bílení interiéru stájí, zednické práce…

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu:

——

“Pañca-gavya, pět produktů, získaných od krávy (mléko, jogurt, přepuštěné máslo, kravská moč a kravský hnůj), je zapotřebí při všech obřadech konaných podle védských pokynů. Kravská moč a kraví trus jsou neznečištěné, a když dokonce i moč a trus krávy jsou tak cenné, můžeme si jen představit, jak důležité je toto zvíře pro lidskou civilizaci. Proto Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, přímo hlásá ochranu krav (go-rakṣya). Civilizovaní lidé, kteří následují systém varṇāśramy — zvláště příslušníci třídy vaiśyů, kteří se věnují zemědělství a obchodu — musí krávy ochraňovat. Lidé v Kali-yuze jsou bohužel mandāḥ, zkažení a sumanda- matayaḥ, pomatení mylnými představami o životě, a tudíž vybíjejí krávy po tisících. Nemají proto přístup k duchovnímu vědomí a příroda je sužuje mnoha způsoby, zvláště neléčitelnými nemocemi, jako je rakovina, a častými válkami mezi národy. Dokud lidská společnost dovolí, aby se krávy běžně zabíjely na jatkách, nemůže nastat mír a blahobyt.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 8.8.11 význam).


Goraksha – April 2023

For the month of April, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: 35,927 CZK. Of this, 7,550 CZK is a regular monthly allowance for oxen from Pādayātrā (foot pilgrimage).

We sowed wheat, rye, king wheat, oats, buckwheat, lupine and clover-grass mixtures.

At the Bala-kshetra farm in Vlastišov, we are continuing the renovation of the stables (goshala) – painting iron and steel structures, whitewashing the interior, masonry work…

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer:

Pañca-gavya, the five products received from the cow, namely milk, yogurt, ghee, cow dung and cow urine, are required in all ritualistic ceremonies performed according to the Vedic directions. Cow urine and cow dung are uncontaminated, and since even the urine and dung of a cow are important, we can just imagine how important this animal is for human civilization. Therefore the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, directly advocates go-rakṣya, the protection of cows. Civilized men who follow the system of varṇāśrama, especially those of the vaiśya class, who engage in agriculture and trade, must give protection to the cows. Unfortunately, because people in Kali-yuga are mandāḥ, all bad, and sumanda-matayaḥ, misled by false conceptions of life, they are killing cows in the thousands. Therefore they are unfortunate in spiritual consciousness, and nature disturbs them in so many ways, especially through incurable diseases like cancer and through frequent wars among nations. As long as human society continues to allow cows to be regularly killed in slaughterhouses, there cannot be any question of peace and prosperity.“ – Srila Prabhupada (Srimad Bhagavatam 8.8.11 purport).

13. výročí instalace Božstev Šrí Šrí Nitái Gaurángy

Festival se uskutečnil v neděli 16. 4. na Krišnově dvoře. Pozvání přijali vzácní hosté – Jeho Svatost Bhaktivaibhava Svámí, který ráno přednášel ze Šrímad Bhágavatamu a vedl kírtan během abhišéku a Šríman Džaj Gurudév dás Adhikárí, který přednášel odpoledne. Děkujeme všem oddaným, přátelům a příznivcům za vytvoření pěkné duchovní atmosféry a za spolupráci během festivalových služeb. Děkujeme také za vaše finanční příspěvky a dárky pro Božstva! Haré Krišna.

Górakša – březen 2023

(ENGLISH BELLOW)

Za měsíc březen jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 26 410 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Začali jsme s jarními pracemi na poli – příprava půdy k osetí, jarní vyvláčení luk…

Zakoupili jsme starší traktor značky ZTS 16245 a provádíme údržbu stroje.

Na farmě Bála-kšétra ve Vlastišově úspěšně proběhla montáž nových shrnovacích vrat ve dvou průchodech v góšale a začali jsme s natěračskými pracemi v areálu farmy.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏. Rádi vás u nás na farmě přivítáme, provedeme a vše ukážeme.

Každou neděli od 13h pořádáme na Krišnově dvoře kulturní program s velkou vegetariánskou hostinou. Všichni jste srdečně zváni! V případě zájmu o prohlídku farmy ve Vlastišově nás prosím předem kontaktuje. Děkujeme. Haré Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu. Více info zde: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/

——
“Nikde není dovoleno zabíjet zvířata. Zabíjení zvířat je známkou barbarské civilizace. Zemědělské produkty, ovoce a mléko jsou pro lidskou bytost dostatečnou a vyváženou potravou. Lidská společnost má věnovat větší pozornost ochraně zvířat. Zaměstnávání lidí v průmyslových závodech je zneužíváním jejich výkonné energie. Žádný průmysl nemůže vyrobit základní lidské potřeby, jimiž jsou rýže a obilí, mléko, ovoce a zelenina. Výroba strojů a robotů zvyšuje nepřirozené životní požadavky zainteresovaných lidí, a zároveň ponechává tisíce jiných hladovět a živořit. Tak nevypadá ideální civilizace.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 1.9.26 význam)Goraksha – March 2023

For the month of March, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: CZK 26,410. Of this, CZK 7,550 is a regular monthly allowance for oxen from Padayatra (a traveling festival).

We started with spring work in the field – preparing the soil for sowing, dragging the meadows…

We have purchased an older ZTS 16245 tractor and are maintaining it.

On the Bala-kshetra farm in Vlastišov, the installation of new folding doors in two passages in the goshala was successfully completed and we started with painting work in the farm area.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏. We will be happy to welcome you in our farm, show you around and show you everything.

Every Sunday from 1 p.m. we organize a cultural program with a large vegetarian feast in Krishna’s court. You are all cordially invited! If you are interested in visiting the farm in Vlastišov, please contact us in advance. Thank you Hare Krishna.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer (http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/).

——
„Animals are never meant to be killed. Killing of animals is a symptom of barbarian society. For a human being, agricultural produce, fruits and milk are sufficient and compatible foodstuffs. The human society should give more attention to animal protection. The productive energy of the laborer is misused when he is occupied by industrial enterprises. Industry of various types cannot produce the essential needs of man, namely rice, wheat, grains, milk, fruits and vegetables. The production of machines and machine tools increases the artificial living fashion of a class of vested interests and keeps thousands of men in starvation and unrest. This should not be the standard of civilization.“ – Srila Prabhupada (Srimad Bhagavatam 1.9.26 purport).

Festival Gaura Púrnimá – poděkování + foto&video

(ENGLISH BELLOW) Děkujeme všem, kdo se zúčastnili festivalu Gaura Púrnimá na Krišnově dvoře, za vaše finanční příspěvky, dárky pro Božstva…

Thank you to everyone who participated in the Gaura Purnima festival at Krishna’s court, for your financial contributions, gifts for the Deities…

Gaura Púrnima after movie:

Fotografie z festivalu a z mahá Harinámu v Benešově (foto: Anádi Čaitanja dás).

Rozloučili jsme se s Ádilílou

(ENGLISH BELLOW) V neděli 12.3.2023 večer nás náhle opustila naše klisna Ádilílá – s mahámantrou v uších. Rozdávala spoustu radosti a měli jsme ji moc rádi. Když odejde skvělý přítel, je to vždy nenahraditelná ztráta, bude nám moc chybět. Zároveň víme, že její další zrození bude skvělé! Drahá Ádilílo, moc Ti za vše děkujeme a přejeme Ti hodně štěstí ve Tvé další existenci.🙏 Haré Krišna! – bh. David (Více fotek zde).

Last Sunday in the evening our filly Ádilílá suddenly left us with the mahāmantra in her ears. She gave us a lot of joy and we loved her very much. It is always an irreplaceable loss when a great friend passes away. We will miss her very much. At the same time, we know her next birth will be great! Dear Ádilílá, we thank you very much for everything and wish you the best of luck in your future existence. 🙏 Hare Krishna! – bh. David (More photos here).

Górakša – únor 2023

(ENGLISH BELLOW) Za měsíc únor jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 39 183 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival) a 15 000 Kč je částka za filmování s voly.

Během února se nám podařilo zakoupit tři nové krávy na farmu Bála-kšétra ve Vlastišově. Krávy Kálindí, Šjáma a Dánakélí se zabydlely a vypadají v novém prostředí šťastně a spokojeně.

V brzké době plánujeme zakoupit tři další krávy plemene brown swiss (švýcarský hnědý skot). Krávy jsme již vybrali a budeme je převážet z jižních Čech. Dvě z nich jsou připuštěny a třetí bude možno také připustit.

Pro góšalu (kravín) na Bála-kšétře (Vlastišov) jsme objednali nová shrnovací vrata. Zakázka je ve fázi výroby, na kterou jsme složili finanční zálohu. Dále jsme zakoupili nové osvětlení a polykarbonáty do oken.

Další nemalou investicí je zakoupení “nového” traktoru. Obchodní transakce je ve fázi podepisování smluv. Takto, v krátkém čase, jsme provedli investice řádově ve výši cca půl miliónu korun.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏. Rádi vás u nás na farmě přivítáme, provedeme a vše ukážeme.

Každou neděli od 13h pořádáme na Krišnově dvoře kulturní program s velkou vegetariánskou hostinou. Všichni jste srdečně zváni! V případě zájmu o prohlídku farmy ve Vlastišově nás prosím předem kontaktuje. Děkujeme. Haré Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu. Více info zde: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/


“Ti, kdo touží jíst maso, mohou uspokojit žádosti svého jazyka masem nižších zvířat, ale nikdy nesmějí zabíjet krávy, které jsou díky tomu, že dávají mléko, uznávány za matky lidské společnosti. Śāstry obzvláště doporučují: kṛṣi-gorakṣya — třída vaiśyů má celé lidské společnosti zajišťovat potravu prostřednictvím zemědělských činností a poskytovat plnou ochranu kravám, což jsou ta nejužitečnější zvířata, protože dávají lidem mléko.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 6.4.9 význam)

Goraksha – February 2023

For the month of February, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: CZK 39,183. Of this, CZK 7,550 is a regular monthly allowance for oxen from Padayatra (a traveling festival) and CZK 15,000 is the amount for filming with oxen.

During February, we managed to purchase three new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastisov. The cows Kalindi, Syama and Danakeli have settled in and look happy and content in their new environment.

We are planning to purchase three more brown swiss cows in the near future. We have already selected the cows and will transport them from Southern Bohemia. Two of them are admitted and the third will also be admitted.

We ordered a new folding door for the goshala (cowshed) at Bala-kshetra (Vlastisov). The order is in the production phase for which we have made a financial advance. We also bought new lighting and polycarbonate windows.

Another considerable investment is the purchase of a „new“ tractor. The business transaction is in the phase of signing contracts. In this way, in a short time, we made investments in the order of half a million Czech crowns.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏. We will be happy to welcome you to our farm, show you around and show you everything.

Every Sunday from 1 PM we organize a cultural program with a large vegetarian feast in Krishna’s court. You are all cordially invited! If you are interested in visiting the farm in Vlastisov, please contact us in advance. Thank you, Hare Krishna.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer. More info here: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/

“Those who desire to eat meat may satisfy the demands of their tongues by eating lower animals, but they should never kill cows, who are actually accepted as the mothers of human society because they supply milk. The śāstra especially recommends, kṛṣi-go-rakṣya: the vaiśya section of humanity should arrange for the food of the entire society through agricultural activities and should give full protection to the cows, which are the most useful animals because they supply milk to human society.” – Srila Prabhupada, SB 6.4.9 purport