Aktuality

Górakša – duben 2023

Za měsíc duben jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 37 927 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Zaseli jsme pšenici, žito, královskou pšenici (king wheat), oves, pohanku, lupinu a jetelo-travní směsi.

Na farmě Bála-kšétra ve Vlastišově pokračujeme v renovaci stájí (góšaly) – nátěry železo-ocelových konstrukcí , bílení interiéru stájí, zednické práce…

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu:

——

“Pañca-gavya, pět produktů, získaných od krávy (mléko, jogurt, přepuštěné máslo, kravská moč a kravský hnůj), je zapotřebí při všech obřadech konaných podle védských pokynů. Kravská moč a kraví trus jsou neznečištěné, a když dokonce i moč a trus krávy jsou tak cenné, můžeme si jen představit, jak důležité je toto zvíře pro lidskou civilizaci. Proto Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, přímo hlásá ochranu krav (go-rakṣya). Civilizovaní lidé, kteří následují systém varṇāśramy — zvláště příslušníci třídy vaiśyů, kteří se věnují zemědělství a obchodu — musí krávy ochraňovat. Lidé v Kali-yuze jsou bohužel mandāḥ, zkažení a sumanda- matayaḥ, pomatení mylnými představami o životě, a tudíž vybíjejí krávy po tisících. Nemají proto přístup k duchovnímu vědomí a příroda je sužuje mnoha způsoby, zvláště neléčitelnými nemocemi, jako je rakovina, a častými válkami mezi národy. Dokud lidská společnost dovolí, aby se krávy běžně zabíjely na jatkách, nemůže nastat mír a blahobyt.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 8.8.11 význam).


Goraksha – April 2023

For the month of April, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: 35,927 CZK. Of this, 7,550 CZK is a regular monthly allowance for oxen from Pādayātrā (foot pilgrimage).

We sowed wheat, rye, king wheat, oats, buckwheat, lupine and clover-grass mixtures.

At the Bala-kshetra farm in Vlastišov, we are continuing the renovation of the stables (goshala) – painting iron and steel structures, whitewashing the interior, masonry work…

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer:

Pañca-gavya, the five products received from the cow, namely milk, yogurt, ghee, cow dung and cow urine, are required in all ritualistic ceremonies performed according to the Vedic directions. Cow urine and cow dung are uncontaminated, and since even the urine and dung of a cow are important, we can just imagine how important this animal is for human civilization. Therefore the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, directly advocates go-rakṣya, the protection of cows. Civilized men who follow the system of varṇāśrama, especially those of the vaiśya class, who engage in agriculture and trade, must give protection to the cows. Unfortunately, because people in Kali-yuga are mandāḥ, all bad, and sumanda-matayaḥ, misled by false conceptions of life, they are killing cows in the thousands. Therefore they are unfortunate in spiritual consciousness, and nature disturbs them in so many ways, especially through incurable diseases like cancer and through frequent wars among nations. As long as human society continues to allow cows to be regularly killed in slaughterhouses, there cannot be any question of peace and prosperity.“ – Srila Prabhupada (Srimad Bhagavatam 8.8.11 purport).

13. výročí instalace Božstev Šrí Šrí Nitái Gaurángy

Festival se uskutečnil v neděli 16. 4. na Krišnově dvoře. Pozvání přijali vzácní hosté – Jeho Svatost Bhaktivaibhava Svámí, který ráno přednášel ze Šrímad Bhágavatamu a vedl kírtan během abhišéku a Šríman Džaj Gurudév dás Adhikárí, který přednášel odpoledne. Děkujeme všem oddaným, přátelům a příznivcům za vytvoření pěkné duchovní atmosféry a za spolupráci během festivalových služeb. Děkujeme také za vaše finanční příspěvky a dárky pro Božstva! Haré Krišna.

Górakša – březen 2023

(ENGLISH BELLOW)

Za měsíc březen jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 26 410 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Začali jsme s jarními pracemi na poli – příprava půdy k osetí, jarní vyvláčení luk…

Zakoupili jsme starší traktor značky ZTS 16245 a provádíme údržbu stroje.

Na farmě Bála-kšétra ve Vlastišově úspěšně proběhla montáž nových shrnovacích vrat ve dvou průchodech v góšale a začali jsme s natěračskými pracemi v areálu farmy.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏. Rádi vás u nás na farmě přivítáme, provedeme a vše ukážeme.

Každou neděli od 13h pořádáme na Krišnově dvoře kulturní program s velkou vegetariánskou hostinou. Všichni jste srdečně zváni! V případě zájmu o prohlídku farmy ve Vlastišově nás prosím předem kontaktuje. Děkujeme. Haré Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu. Více info zde: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/

——
“Nikde není dovoleno zabíjet zvířata. Zabíjení zvířat je známkou barbarské civilizace. Zemědělské produkty, ovoce a mléko jsou pro lidskou bytost dostatečnou a vyváženou potravou. Lidská společnost má věnovat větší pozornost ochraně zvířat. Zaměstnávání lidí v průmyslových závodech je zneužíváním jejich výkonné energie. Žádný průmysl nemůže vyrobit základní lidské potřeby, jimiž jsou rýže a obilí, mléko, ovoce a zelenina. Výroba strojů a robotů zvyšuje nepřirozené životní požadavky zainteresovaných lidí, a zároveň ponechává tisíce jiných hladovět a živořit. Tak nevypadá ideální civilizace.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 1.9.26 význam)Goraksha – March 2023

For the month of March, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: CZK 26,410. Of this, CZK 7,550 is a regular monthly allowance for oxen from Padayatra (a traveling festival).

We started with spring work in the field – preparing the soil for sowing, dragging the meadows…

We have purchased an older ZTS 16245 tractor and are maintaining it.

On the Bala-kshetra farm in Vlastišov, the installation of new folding doors in two passages in the goshala was successfully completed and we started with painting work in the farm area.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏. We will be happy to welcome you in our farm, show you around and show you everything.

Every Sunday from 1 p.m. we organize a cultural program with a large vegetarian feast in Krishna’s court. You are all cordially invited! If you are interested in visiting the farm in Vlastišov, please contact us in advance. Thank you Hare Krishna.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer (http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/).

——
„Animals are never meant to be killed. Killing of animals is a symptom of barbarian society. For a human being, agricultural produce, fruits and milk are sufficient and compatible foodstuffs. The human society should give more attention to animal protection. The productive energy of the laborer is misused when he is occupied by industrial enterprises. Industry of various types cannot produce the essential needs of man, namely rice, wheat, grains, milk, fruits and vegetables. The production of machines and machine tools increases the artificial living fashion of a class of vested interests and keeps thousands of men in starvation and unrest. This should not be the standard of civilization.“ – Srila Prabhupada (Srimad Bhagavatam 1.9.26 purport).

Festival Gaura Púrnimá – poděkování + foto&video

(ENGLISH BELLOW) Děkujeme všem, kdo se zúčastnili festivalu Gaura Púrnimá na Krišnově dvoře, za vaše finanční příspěvky, dárky pro Božstva…

Thank you to everyone who participated in the Gaura Purnima festival at Krishna’s court, for your financial contributions, gifts for the Deities…

Gaura Púrnima after movie:

Fotografie z festivalu a z mahá Harinámu v Benešově (foto: Anádi Čaitanja dás).

Rozloučili jsme se s Ádilílou

(ENGLISH BELLOW) V neděli 12.3.2023 večer nás náhle opustila naše klisna Ádilílá – s mahámantrou v uších. Rozdávala spoustu radosti a měli jsme ji moc rádi. Když odejde skvělý přítel, je to vždy nenahraditelná ztráta, bude nám moc chybět. Zároveň víme, že její další zrození bude skvělé! Drahá Ádilílo, moc Ti za vše děkujeme a přejeme Ti hodně štěstí ve Tvé další existenci.🙏 Haré Krišna! – bh. David (Více fotek zde).

Last Sunday in the evening our filly Ádilílá suddenly left us with the mahāmantra in her ears. She gave us a lot of joy and we loved her very much. It is always an irreplaceable loss when a great friend passes away. We will miss her very much. At the same time, we know her next birth will be great! Dear Ádilílá, we thank you very much for everything and wish you the best of luck in your future existence. 🙏 Hare Krishna! – bh. David (More photos here).

Górakša – únor 2023

(ENGLISH BELLOW) Za měsíc únor jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 39 183 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival) a 15 000 Kč je částka za filmování s voly.

Během února se nám podařilo zakoupit tři nové krávy na farmu Bála-kšétra ve Vlastišově. Krávy Kálindí, Šjáma a Dánakélí se zabydlely a vypadají v novém prostředí šťastně a spokojeně.

V brzké době plánujeme zakoupit tři další krávy plemene brown swiss (švýcarský hnědý skot). Krávy jsme již vybrali a budeme je převážet z jižních Čech. Dvě z nich jsou připuštěny a třetí bude možno také připustit.

Pro góšalu (kravín) na Bála-kšétře (Vlastišov) jsme objednali nová shrnovací vrata. Zakázka je ve fázi výroby, na kterou jsme složili finanční zálohu. Dále jsme zakoupili nové osvětlení a polykarbonáty do oken.

Další nemalou investicí je zakoupení “nového” traktoru. Obchodní transakce je ve fázi podepisování smluv. Takto, v krátkém čase, jsme provedli investice řádově ve výši cca půl miliónu korun.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏. Rádi vás u nás na farmě přivítáme, provedeme a vše ukážeme.

Každou neděli od 13h pořádáme na Krišnově dvoře kulturní program s velkou vegetariánskou hostinou. Všichni jste srdečně zváni! V případě zájmu o prohlídku farmy ve Vlastišově nás prosím předem kontaktuje. Děkujeme. Haré Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu. Více info zde: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/


“Ti, kdo touží jíst maso, mohou uspokojit žádosti svého jazyka masem nižších zvířat, ale nikdy nesmějí zabíjet krávy, které jsou díky tomu, že dávají mléko, uznávány za matky lidské společnosti. Śāstry obzvláště doporučují: kṛṣi-gorakṣya — třída vaiśyů má celé lidské společnosti zajišťovat potravu prostřednictvím zemědělských činností a poskytovat plnou ochranu kravám, což jsou ta nejužitečnější zvířata, protože dávají lidem mléko.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 6.4.9 význam)

Goraksha – February 2023

For the month of February, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: CZK 39,183. Of this, CZK 7,550 is a regular monthly allowance for oxen from Padayatra (a traveling festival) and CZK 15,000 is the amount for filming with oxen.

During February, we managed to purchase three new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastisov. The cows Kalindi, Syama and Danakeli have settled in and look happy and content in their new environment.

We are planning to purchase three more brown swiss cows in the near future. We have already selected the cows and will transport them from Southern Bohemia. Two of them are admitted and the third will also be admitted.

We ordered a new folding door for the goshala (cowshed) at Bala-kshetra (Vlastisov). The order is in the production phase for which we have made a financial advance. We also bought new lighting and polycarbonate windows.

Another considerable investment is the purchase of a „new“ tractor. The business transaction is in the phase of signing contracts. In this way, in a short time, we made investments in the order of half a million Czech crowns.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏. We will be happy to welcome you to our farm, show you around and show you everything.

Every Sunday from 1 PM we organize a cultural program with a large vegetarian feast in Krishna’s court. You are all cordially invited! If you are interested in visiting the farm in Vlastisov, please contact us in advance. Thank you, Hare Krishna.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer. More info here: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/

“Those who desire to eat meat may satisfy the demands of their tongues by eating lower animals, but they should never kill cows, who are actually accepted as the mothers of human society because they supply milk. The śāstra especially recommends, kṛṣi-go-rakṣya: the vaiśya section of humanity should arrange for the food of the entire society through agricultural activities and should give full protection to the cows, which are the most useful animals because they supply milk to human society.” – Srila Prabhupada, SB 6.4.9 purport

Volci z Krišnova dvora ve filmu

Džanmáštam a Pávana, dva volci z farmy Krišnův dvůr, kteří jsou známými tahouny volského povozu každoročního letního Haré Krišna putujícího festivalu Padajátrá, byli tento a minulý týden zapojeni do natáčení ve filmu.

První natáčení probíhalo v barrandovských filmových ateliérech v Praze, kde v těchto dnech německá produkce natáčí drama/fantasy s názvem “Hagen”.

Druhý připravovaný film (horor) je z produkce USA a má název “Nosferatu”. Natáčení probíhalo na polích u Lovosic.

Spolu s volky si v obou filmech zahrál jako vozka Rai Ramánanda dás, oddaný Krišny, který se na farmě Krišnův dvůr stará o výcvik a práci s voly již několik desítek let. Během natáčení a při přepravě volů mu asistoval Vamší Gópál, mladý oddaný z komunity Krišnův dvůr.

Není to poprvé, kdy si volci z Krišnova dvora zahráli ve filmu. V minulosti byli angažováni například při natáčení filmu Johanka z Arku a dalších.

——
text: Pkd, foto: VG

Máme nové krávy!

(ENGLISH BELLOW) Ve středu 8.2. byly přivezeny na Bála-kšétru do Vlastišova tři nové krávy – Kálindí, Šjámá, a Dánakéli. Kravičky mají klidnou povahu a působí velmi mile a přátelsky. Byly zakoupeny od lidí, kteří se o ně velice hezky starali, ale z nějakých důvodů už s chovem nedokáží pokračovat. Kálindí je již zapuštěná a koncem roku by měla porodit telátko.

Děkujeme všem oddaným, přátelům a příznivcům, kteří podporují projekt “Górakša-ochrana krav” na Krišnově dvoře a nově také na Bála-kšétře, přidruženém farmovém projektu Krišnova dvora.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108).

We have a new cows!

On Wednesday evening, three new cows – Kalindi, Syama and Danakeli – were brought to the Bala-kshetra in Vlastisov. The cows have a calm nature and seem to be very nice and friendly. They were bought from people who took care very nicely of them, but for some reasons they are not able to continue breeding. Kálindí is already pregnant and should give birth to a calf at the end of the year.

We thank all the devotees, friends and well-wishers who support the project “Goraksha-cow protection“ at Krishna’s court and now also at Bala-kshetra, the affiliated farm project of Krishna’s court.

Transparent bank account number: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Thank you! Hare Krishna 🙏

Górakša – leden 2023

(ENGLISH BELLOW) Děkujeme všem dárcům, kteří podporují projekt „Górakša – ochrana krav“ na farmě Krišnův dvůr. Za leden 2023 evidujeme příspěvky v celkové výši 20 919 Kč.

V brzké době plánujeme zakoupit tři nové krávy pro farmu Bála-kšétra ve Vlastišově. Bude se jednat o krávy plemene Swiss Brown. Čekají nás další nemalé investice do dovybavení kravína (góšaly) na Bála-kšétře – zakoupení shrnovacích vrat (stejné, jako jako již máme na Krišnově dvoře) atd. O všem vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za vaši přízeň a podporu. Hare Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108)

Goraksa – January 2023

Thank you to all donors who support the project „Goraksa – cow protection“ at the ISKCON farm Krishna’s court. For January 2023 we are registering contributions in the total amount of: 20 919 CZK.

In the near future we plan to purchase a three new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastisov. These will be Swiss Brown cows. Further significant investments will be purchasing the shutter gate (the same as we already have at farm Krishna’s court), etc. We will keep you informed. Thank you very much for your favor and support. Hare Krishna.

Transparent account number: 290 132 6277 / 2010 (var. symbol: 108)

Jablečný mošt z Krišnova dvora

(ENGLISH BELLOW) Mošt vyniká svou lahodnou, osvěžující chutí a díky použitému balení vydrží déle čerstvý. Je vyroben z těch nejkvalitnějších jablek z farmy Krišnův dvůr.

Výrobek obsahuje jen přírodní cukry, při výrobě nebyly použity přidané konzervanty, aromata, cukry ani barviva. Lisováno za studena a šetrně ošetřeno pasterizací.

Složení: 100% jablečná šťáva.

Obsah: 5l

Doporučený příspěvek: 220 Kč (jakýkoliv příspěvek navíc bude použit k rozvoji ovocných sadů na farmě Krišnův dvůr).

Mošt je možno zakoupit v obchůdku na farmě. V případě zájmu můžeme zaslat poštou.

Apple cider from Krishna’s yard

The cider stands out for its delicious, refreshing taste and thanks to the packaging used, it stays fresh longer. It ‘s made from the highest quality apples from the ISKCON farm Krishna’s yard.

The product contains only natural sugars, no added preservatives, aromas, sugars or dyes were used during production. Cold pressed and gently pasteurized.

Ingredients: 100% apple juice.

Content: 5 l

Recommended contribution: 220 CZK (any additional contribution will be used to develop the fruit orchards at the farm Krishna’s yard).

The cider can be purchased in the shop on the farm. If interested, we can send by post.