Górakša – duben 2023

Za měsíc duben jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 37 927 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Zaseli jsme pšenici, žito, královskou pšenici (king wheat), oves, pohanku, lupinu a jetelo-travní směsi.

Na farmě Bála-kšétra ve Vlastišově pokračujeme v renovaci stájí (góšaly) – nátěry železo-ocelových konstrukcí , bílení interiéru stájí, zednické práce…

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu:

——

“Pañca-gavya, pět produktů, získaných od krávy (mléko, jogurt, přepuštěné máslo, kravská moč a kravský hnůj), je zapotřebí při všech obřadech konaných podle védských pokynů. Kravská moč a kraví trus jsou neznečištěné, a když dokonce i moč a trus krávy jsou tak cenné, můžeme si jen představit, jak důležité je toto zvíře pro lidskou civilizaci. Proto Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, přímo hlásá ochranu krav (go-rakṣya). Civilizovaní lidé, kteří následují systém varṇāśramy — zvláště příslušníci třídy vaiśyů, kteří se věnují zemědělství a obchodu — musí krávy ochraňovat. Lidé v Kali-yuze jsou bohužel mandāḥ, zkažení a sumanda- matayaḥ, pomatení mylnými představami o životě, a tudíž vybíjejí krávy po tisících. Nemají proto přístup k duchovnímu vědomí a příroda je sužuje mnoha způsoby, zvláště neléčitelnými nemocemi, jako je rakovina, a častými válkami mezi národy. Dokud lidská společnost dovolí, aby se krávy běžně zabíjely na jatkách, nemůže nastat mír a blahobyt.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 8.8.11 význam).


Goraksha – April 2023

For the month of April, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: 35,927 CZK. Of this, 7,550 CZK is a regular monthly allowance for oxen from Pādayātrā (foot pilgrimage).

We sowed wheat, rye, king wheat, oats, buckwheat, lupine and clover-grass mixtures.

At the Bala-kshetra farm in Vlastišov, we are continuing the renovation of the stables (goshala) – painting iron and steel structures, whitewashing the interior, masonry work…

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer:

Pañca-gavya, the five products received from the cow, namely milk, yogurt, ghee, cow dung and cow urine, are required in all ritualistic ceremonies performed according to the Vedic directions. Cow urine and cow dung are uncontaminated, and since even the urine and dung of a cow are important, we can just imagine how important this animal is for human civilization. Therefore the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, directly advocates go-rakṣya, the protection of cows. Civilized men who follow the system of varṇāśrama, especially those of the vaiśya class, who engage in agriculture and trade, must give protection to the cows. Unfortunately, because people in Kali-yuga are mandāḥ, all bad, and sumanda-matayaḥ, misled by false conceptions of life, they are killing cows in the thousands. Therefore they are unfortunate in spiritual consciousness, and nature disturbs them in so many ways, especially through incurable diseases like cancer and through frequent wars among nations. As long as human society continues to allow cows to be regularly killed in slaughterhouses, there cannot be any question of peace and prosperity.“ – Srila Prabhupada (Srimad Bhagavatam 8.8.11 purport).