Górakša – květen 2023

Za měsíc květen jsme pro projekt “Górakša – ochrana krav” přijali finanční příspěvky v celkové výši: 27 851 Kč. Z toho je 11 066 Kč příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Na farmu Bála-kšétra ve Vlastišově jsme pořídili další tři nové krávy.

Pokračujeme v renovaci stájí (góšaly) – nátěry železo-ocelových konstrukcí, bílení interiéru stájí, zednické práce…
Úspěšně jsme dokončili jarní senoseč a máme pod střechou cca 220 balíků sena.

O víkendech průběžně svážíme dřevo z lesa za využití volské síly. V průběhu května byli opět naši volci vyžádáni pro filmování v Barrandovských ateliérech a v obci Tetín v okrese Beroun.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu:

——
“Mléko se přirovnává k nektaru, který může člověk pít, aby byl nesmrtelný. Samotné pití mléka samozřejmě nikomu nesmrtelnost nezaručí, ale může prodloužit jeho život. V moderní civilizaci lidé nepovažují mléko za důležité, a proto nežijí příliš dlouho. I když se v současném věku mohou dožít až sta let, jejich život se zkracuje tím, že nepijí dostatek mléka. To je známka Kali-jugy. V Kali-juze lidé místo pití mléka raději zabíjejí zvířata a jedí jejich maso. Nejvyšší Pán svými pokyny v Bhagavad-gītě (go-rakṣya) nabádá k ochraně krav. Krávu je třeba chránit, brát si od ní mléko a různými způsoby ho zpracovávat. Člověk by měl požívat mléko v hojnosti, a tak si prodlužovat život, rozvíjet mozek, vykonávat oddanou službu a nakonec získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako je nezbytné obděláváním země získávat obilniny a vodu, je rovněž nezbytné ochraňovat krávy a z jejich vemen získávat nektarové mléko.” – Šríla Prabhupáda, Šrímad Bhágavatam 8.6.12 význam.


For the month of May, we received financial contributions for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of CZK 27,851. Of this, 11,066 CZK is a contribution for oxen from Padayatra (Foot Pilgrimage).

We purchased 3 new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastišov.

We are continuing the renovation of the stables (goshalas) – painting the iron and steel structures, whitewashing the interior of the stables, masonry work…

We have successfully completed the spring haying and have about 220 bales of hay under the roof.

On weekends we continuously harvest wood from the forest using ox power. During May, our oxen were again requested for filming in Barrandov studios and in the village of Tetín in the Beroun district.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your kindness and support.
Transparent account number: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). For easy bank transfer you can use QR code:

„Milk is compared to nectar, which one can drink to become immortal. Of course, simply drinking milk will not make one immortal, but it can increase the duration of one’s life. In modern civilization, men do not think milk to be important, and therefore they do not live very long. Although in this age men can live up to one hundred years, their duration of life is reduced because they do not drink large quantities of milk. This is a sign of Kali-yuga. In Kali-yuga, instead of drinking milk, people prefer to slaughter an animal and eat its flesh. The Supreme Personality of Godhead, in His instructions of Bhagavad-gītā, advises go-rakṣya, which means cow protection. The cow should be protected, milk should be drawn from the cows, and this milk should be prepared in various ways. One should take ample milk, and thus one can prolong one’s life, develop his brain, execute devotional service, and ultimately attain the favor of the Supreme Personality of Godhead. As it is essential to get food grains and water by digging the earth, it is also essential to give protection to the cows and take nectarean milk from their milk bags.“ – Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam 8.6.12 purport