Górakša – únor 2023

(ENGLISH BELLOW) Za měsíc únor jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 39 183 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival) a 15 000 Kč je částka za filmování s voly.

Během února se nám podařilo zakoupit tři nové krávy na farmu Bála-kšétra ve Vlastišově. Krávy Kálindí, Šjáma a Dánakélí se zabydlely a vypadají v novém prostředí šťastně a spokojeně.

V brzké době plánujeme zakoupit tři další krávy plemene brown swiss (švýcarský hnědý skot). Krávy jsme již vybrali a budeme je převážet z jižních Čech. Dvě z nich jsou připuštěny a třetí bude možno také připustit.

Pro góšalu (kravín) na Bála-kšétře (Vlastišov) jsme objednali nová shrnovací vrata. Zakázka je ve fázi výroby, na kterou jsme složili finanční zálohu. Dále jsme zakoupili nové osvětlení a polykarbonáty do oken.

Další nemalou investicí je zakoupení “nového” traktoru. Obchodní transakce je ve fázi podepisování smluv. Takto, v krátkém čase, jsme provedli investice řádově ve výši cca půl miliónu korun.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏. Rádi vás u nás na farmě přivítáme, provedeme a vše ukážeme.

Každou neděli od 13h pořádáme na Krišnově dvoře kulturní program s velkou vegetariánskou hostinou. Všichni jste srdečně zváni! V případě zájmu o prohlídku farmy ve Vlastišově nás prosím předem kontaktuje. Děkujeme. Haré Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu. Více info zde: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/


“Ti, kdo touží jíst maso, mohou uspokojit žádosti svého jazyka masem nižších zvířat, ale nikdy nesmějí zabíjet krávy, které jsou díky tomu, že dávají mléko, uznávány za matky lidské společnosti. Śāstry obzvláště doporučují: kṛṣi-gorakṣya — třída vaiśyů má celé lidské společnosti zajišťovat potravu prostřednictvím zemědělských činností a poskytovat plnou ochranu kravám, což jsou ta nejužitečnější zvířata, protože dávají lidem mléko.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 6.4.9 význam)

Goraksha – February 2023

For the month of February, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: CZK 39,183. Of this, CZK 7,550 is a regular monthly allowance for oxen from Padayatra (a traveling festival) and CZK 15,000 is the amount for filming with oxen.

During February, we managed to purchase three new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastisov. The cows Kalindi, Syama and Danakeli have settled in and look happy and content in their new environment.

We are planning to purchase three more brown swiss cows in the near future. We have already selected the cows and will transport them from Southern Bohemia. Two of them are admitted and the third will also be admitted.

We ordered a new folding door for the goshala (cowshed) at Bala-kshetra (Vlastisov). The order is in the production phase for which we have made a financial advance. We also bought new lighting and polycarbonate windows.

Another considerable investment is the purchase of a „new“ tractor. The business transaction is in the phase of signing contracts. In this way, in a short time, we made investments in the order of half a million Czech crowns.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏. We will be happy to welcome you to our farm, show you around and show you everything.

Every Sunday from 1 PM we organize a cultural program with a large vegetarian feast in Krishna’s court. You are all cordially invited! If you are interested in visiting the farm in Vlastisov, please contact us in advance. Thank you, Hare Krishna.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer. More info here: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/

“Those who desire to eat meat may satisfy the demands of their tongues by eating lower animals, but they should never kill cows, who are actually accepted as the mothers of human society because they supply milk. The śāstra especially recommends, kṛṣi-go-rakṣya: the vaiśya section of humanity should arrange for the food of the entire society through agricultural activities and should give full protection to the cows, which are the most useful animals because they supply milk to human society.” – Srila Prabhupada, SB 6.4.9 purport